Actievoorwaarden Campina winactie: ‘Win een gratis weekendje weg met FarmCamps'

ACTIE IS AFGELOPEN! De drie winnaars zijn intussen via Facebook geïnformeerd!

Artikel 1 Algemeen
1. Deze Actievoorwaarden (hierna: de “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de winactie van Campina i.s.m. FarmCamps (hierna: de “Actie”) die Campina B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Amersfoort, in geschreven in de Kamer van Koophandel voor Amersfoort onder dossiernummer 11057544 (hierna: “FrieslandCampina”) organiseert van 30 april 2020 tot en met 12 mei 2020 (hierna: de “Actieperiode”).
2. Deelnemers aan de Actie verklaren door hun deelname aan de Actie akkoord te gaan met de Actievoorwaarden.
3. FrieslandCampina behoudt zich te allen tijde het recht voor om de Actie, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de Actievoorwaarden en/of de actieproducten/ prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
4. Vragen en/of klachten met betrekking tot deze Actie, kunt u telefonisch richten aan de Consumentenservice via: 0800-0765

Artikel 2 Speelwijze
De Actie werkt als volgt: u kunt alleen deelnemen aan deze actie als u heeft meegedaan aan de Campina Thuisboerderijdagen in de periode van 30 april 2020 tot en met 10 mei 2020. U kunt na deelname aan de Campina Thuisboerderijdagen, als volgt meedoen aan de actie:

Deel in de periode van 30 april 2020 tot en met 12 mei 2020 de gepersonaliseerde foto ('Superboer Selfie') die u heeft geupload na deelname aan de Campina Thuisboerderijdagen op Facebook of Instagram met #sterkmetcampina #boerderijdagen #farmcamps.

Door uw foto online te delen i.c.m. de genoemde hashtags, gaat u akkoord dat deze foto getoond kan worden op de Campina website en/of social media van Campina.

 Als u deze stap heeft gevolgd, maakt u automatisch kans op een gratis weekendverblijf voor 6 personen bij FarmCamps. De drie winnaars worden tussen 13 mei en 15 mei 2020 bekend gemaakt via een bericht via Facebook en Instagram. Wanneer u niet gewonnen heeft, ontvangt u ook geen bericht.

Artikel 3 Prijzen/actieproducten
1. Het prijzenpakket bestaat uit 3 x een gratis FarmCamps boerderijvakantie ter waarde van €449,- in een luxe tent naar keuze. De €449,- is inclusief tenthuur, reserveringskosten, eindschoonmaak, bedlinnen en toeristenbelasting.
Overige kosten waaronder handdoeken en extra activiteiten op de boerderij zijn niet inbegrepen bij het hierboven genoemde bedrag van €449,-.
2. Een deelnemer kan maximaal 1x deelnemen aan de Actie.
3. De prijswinnaar ontvangt een voucher met kortingscode. Hiermee kunnen prijswinnaars hun gratis weekendverblijf reserveren via https://www.farmcamps.nl/
4. Een prijswinnaar kan de prijs activeren afhankelijk van beschikbaarheid. Te boeken vanaf 1 mei 2020 tot 31 oktober 2021. FarmCamps is open van eind maart tot eind oktober. De minimale verblijfsduur is twee nachten. Indien het verblijf bij activatie duurder wordt dan €449,- zullen de extra kosten voor eigen rekening van de prijswinnaar zijn. Niet in combinatie met andere acties, promoties of kortingen te gebruiken. Niet (deels) in te wisselen tegen contanten. Indien het totaalbedrag van de geboekte vakantie minder bedraagt dan €449,- komt het openstaande bedrag te vervallen.
5. FrieslandCampina zal de prijswinnaars aanwijzen op basis van loting die plaatsvindt tussen 13 mei 2020 en 15 mei 2020 onder de deelnemers die de vereiste stappen hebben ondernomen.
6. FrieslandCampina zal de prijswinnaars tussen 13 mei 2020 en 15 mei 2020 per Facebook of Instagram informeren.
7. Alle prijzen zijn persoonsgebonden. FrieslandCampina zal geen verzoeken van prijswinnaars honoreren om hun prijzen en/of actieproducten te ruilen, over te dragen aan derden, of in te wisselen voor geld of voor andere prijzen/artikelen met een gelijke/vergelijkbare waarde. Bij weigering van een prijs door een deelnemer, of in geval van een andere reden van niet uitreiking van een prijs die is toe te rekenen aan de prijswinnaar vervalt deze aan FrieslandCampina.
8. FrieslandCampina zal niet corresponderen over de prijzen, de uitkering daarvan, en de uitslag van de Actie.

Artikel 4 Deelname
1. Deelname aan deze Actie staat open voor een ieder die gedurende het spel in Nederland woont.
2. Deelnemers jonger dan 16 jaar verklaren door hun deelname schriftelijke toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor hun deelname aan de Actie. Deelnemers zullen deze toestemming op het eerste verzoek van FrieslandCampina schriftelijk tonen.
3. Er zijn geen communicatiekosten verbonden aan deze Actie.
4. Winnaars zullen hun medewerking verlenen aan redelijke verzoeken van FrieslandCampina tot deelname aan promotionele activiteiten met betrekking tot de Actie, waaronder begrepen publicitaire activiteiten met betrekking tot de prijsuitreiking, via alle media zoals de radio, televisie en internet
5. FrieslandCampina mag elke deelnemer diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten indien de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze Actievoorwaarden (of hiervan bij FrieslandCampina het vermoeden bestaat), of onvolledige, onjuiste, of misleidende gegevens verstrekt, of informatie inzendt die in strijd is met de wet, of anderszins onrechtmatig handelt jegens FrieslandCampina of derde

Artikel 5 Gebruik gegevens
1. Deelnemers dienen als voorwaarde voor hun deelname hun Facebook of Instagram voor Campina openbaar te maken. Incorrecte of onvolledige inzendingen worden niet in behandeling genomen.
2. FrieslandCampina zal alle persoonsgegevens die zij verkrijgt in het kader van deze Actie vertrouwelijk en conform de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene verordening gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679) behandelen. Meer informatie over de wijze waarop FrieslandCampina de persoonsgegevens verwerkt, is terug te vinden in de FrieslandCampina Privacy Statement (welke op verzoek van de deelnemer wordt verstrekt en/of is gepubliceerd op de Actie website).
3. Door deelname aan de Actie geeft de deelnemer FrieslandCampina toestemming zijn persoonsgegevens te gebruiken voor communicatie in het kader van de Actie, zoals (maar niet beperkt tot) het informeren van prijswinnaars.
4. De door deelnemers verstrekte NAW-gegevens worden ten behoeve van FrieslandCampina verzameld door marketingafdeling van Campina. 

Artikel 6 Aansprakelijkheid
1. FrieslandCampina, de door haar ingeschakelde hulppersonen, en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade die voorvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met de Actie en/of de door FrieslandCampina ter beschikking gestelde actieproducten/prijzen.
2. Ondanks de grootst mogelijke zorg die FrieslandCampina aan het beheer van haar website(s) en de organisatie van de Actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, spel-, zetfouten of andere vergelijkbare fouten in door FrieslandCampina openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen FrieslandCampina niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor FrieslandCampina in het leven roepen.

Artikel 7 Slotbepalingen
Campina is een geregistreerd merk van FrieslandCampina. De deelnemer zal deze Actievoorwaarden of delen daarvan niet verveelvoudigen dan wel publiceren zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van FrieslandCampina.

Artikel 8 Diversen
1. Op deze voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.
2. FrieslandCampina zal met betrekking tot onderhavige Actie in overeenstemming handelen met de “Gedragscode promotionele kansspelen”, die in werking is getreden op 1 januari 2014
3. FrieslandCampina zal eventueel verschuldigde kansspelbelasting afdragen.