Actievoorwaarden Campina interne winactie: 'Win met jouw favoriete kwark/yoghurt recept vier tickets voor het Olympic Festival in den Haag'

Artikel 1 Algemeen
1. Deze Actievoorwaarden (hierna: de “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de winactie van Campina die Campina B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Amersfoort, in geschreven in de Kamer van Koophandel voor Amersfoort onder dossiernummer 11057544 (hierna: “FrieslandCampina”) organiseert van 9 juli 2021 tot en met 18 juli 2021 (hierna: de “Actieperiode”).
2. Deelnemers aan de Actie verklaren door hun deelname aan de Actie akkoord te gaan met de Actievoorwaarden die te vinden zijn op https://www.campina.nl/intern
3. FrieslandCampina behoudt zich te allen tijde het recht voor om de Actie, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de Actievoorwaarden en/of de actieproducten/ prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
4. Vragen en/of klachten met betrekking tot deze Actie, kunt u richten campinawinactieintern@frieslandcampina.com.

Artikel 2 Speelwijze
De Actie werkt als volgt: Campina organiseert de interne winactie ‘Win met jouw favoriete kwark/yoghurt recept vier tickets voor het Olympic festival in Den Haag, waar jouw favoriete recept als dag-special geserveerd wordt tijdens een van de festivaldagen. De actie wordt vanaf 9 juli 2021 gecommuniceerd. Om kans te maken op deze prijs moeten medewerkers van FrieslandCampina het volgende doen: wat is jouw favoriete kwark/yoghurt recept? Vul uiterlijk 18 juli 2021 het formulier in en geef aan welke toppings (fruit, granen, noten etc.) jij het liefst op jouw favoriete kwark/yoghurt recept doet, inclusief foto.

Door je foto op te sturen, ga je akkoord dat deze foto getoond kan worden op de interne kanalen van FrieslandCampina.

Artikel 3 Prijzen/actieproducten
1. Het prijzenpakket bestaat uit 17x4 tickets voor het Olympic Festival
2. Een deelnemer kan maximaal 1x deelnemen aan de Actie.
3. FrieslandCampina zal de prijswinnaars aanwijzen op basis van onafhankelijke jury.
4. FrieslandCampina zal de prijswinnaars op 19 juli 2021 per e-mail informeren.
5. Alle prijzen zijn persoonsgebonden. FrieslandCampina zal geen verzoeken van prijswinnaars honoreren om hun prijzen en/of actieproducten te ruilen, over te dragen aan derden, of in te wisselen voor geld of voor andere prijzen/artikelen met een gelijke/vergelijkbare waarde. Bij weigering van een prijs door een deelnemer, of in geval van een andere reden van niet uitreiking van een prijs die is toe te rekenen aan de prijswinnaar vervalt deze aan FrieslandCampina.
6. FrieslandCampina zal niet corresponderen over de prijzen, de uitkering daarvan, en de uitslag van de Actie. 

Artikel 4 Deelname
1. Deelname aan deze Actie staat open voor eenieder die gedurende het spel medewerker of melkveehouder is van FrieslandCampina in Nederland.
2. Deelnemers jonger dan 16 jaar verklaren door hun deelname schriftelijke toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor hun deelname aan de Actie. Deelnemers zullen deze toestemming op het eerste verzoek van FrieslandCampina schriftelijk tonen.
3. Er zijn geen communicatiekosten verbonden aan deze Actie.
4. Winnaars zullen hun medewerking verlenen aan redelijke verzoeken van FrieslandCampina tot deelname aan promotionele activiteiten met betrekking tot de Actie, waaronder begrepen publicitaire activiteiten met betrekking tot de prijsuitreiking, via alle media zoals de radio, televisie en internet.
5. FrieslandCampina mag elke deelnemer diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten indien de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze Actievoorwaarden (of hiervan bij FrieslandCampina het vermoeden bestaat), of onvolledige, onjuiste, of misleidende gegevens verstrekt, of informatie inzendt die in strijd is met de wet, of anderszins onrechtmatig handelt jegens FrieslandCampina of derde

Artikel 5 Gebruik gegevens
1. Deelnemers dienen als voorwaarde voor hun deelname hun e-mailadres en naam te verstrekken. Incorrecte of onvolledige inzendingen worden niet in behandeling genomen.
2. FrieslandCampina zal alle persoonsgegevens die zij verkrijgt in het kader van deze Actie vertrouwelijk en conform de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene verordening gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679) behandelen. Meer informatie over de wijze waarop FrieslandCampina de persoonsgegevens verwerkt, is terug te vinden in de FrieslandCampina Privacy Statement (welke op verzoek van de deelnemer wordt verstrekt en/of is gepubliceerd op de Actie website).
3. Door deelname aan de Actie geeft de deelnemer FrieslandCampina toestemming zijn persoonsgegevens te gebruiken voor communicatie in het kader van de Actie, zoals (maar niet beperkt tot) het informeren van prijswinnaars.
4. De door deelnemers verstrekte NAW-gegevens worden ten behoeve van FrieslandCampina verzameld door marketingafdeling van Campina. 

Artikel 6 Aansprakelijkheid
1. FrieslandCampina, de door haar ingeschakelde hulppersonen, en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade die voorvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met de Actie en/of de door FrieslandCampina ter beschikking gestelde actieproducten/prijzen.
2. Ondanks de grootst mogelijke zorg die FrieslandCampina aan het beheer van haar website(s) en de organisatie van de Actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, spel-, zetfouten of andere vergelijkbare fouten in door FrieslandCampina openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen FrieslandCampina niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor FrieslandCampina in het leven roepen.

Artikel 7 Slotbepalingen
Campina is een geregistreerd merk van FrieslandCampina. De deelnemer zal deze Actievoorwaarden of delen daarvan niet verveelvoudigen dan wel publiceren zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van FrieslandCampina.

Artikel 8 Diversen
1. Op deze voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.
2. FrieslandCampina zal met betrekking tot onderhavige Actie in overeenstemming handelen met de “Gedragscode promotionele kansspelen”, die in werking is getreden op 1 januari 2014