Actievoorwaarden Campina Ontbijtbezorgdservice

Actievoorwaarden - Campina Winactie 
Maak kans op jouw Campina ontbijt gratis thuisbezorgd
via Instagram Stories


Artikel 1 Algemeen

 1. Deze Actievoorwaarden zijn van toepassing op de ‘Campina Ontbijt Campagne - Winactie’ die FrieslandCampina B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Amersfoort, in geschreven in de Kamer van Koophandel, organiseert in de periode van 16 september 2019 tot en met 11 oktober 2019.
 2. Deelname aan de Actie staat uitsluitend open voor inwoners van Amsterdam, Rotterdam of Utrecht, die ouder zijn dan 18 jaar (“Deelnemers”). De deelnemers verklaren door hun deelname aan de Actie akkoord te gaan met de Actievoorwaarden.
 3. FrieslandCampina behoudt zich te allen tijde het recht voor om de Actie, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de Actievoorwaarden en/of de actieproducten/ prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
 4. Vragen en/of klachten met betrekking tot deze Actie, kunt u telefonisch richten aan 0800-0765 (gratis)

deel 2

Artikel 2 Speelwijze

 1. In de steden Amsterdam (week 38), Rotterdam (week 40) en Utrecht (week 41) zullen van dinsdag t/m vrijdag iedere dag 25 Campina ontbijtjes gratis thuisbezorgd worden. Inwoners worden op de hoogte gesteld middels Instagram Stories advertenties en kunnen vervolgens zelf deelnemen via hun eigen Instagram stories. 

  De actie werkt als volgt:
 • Ga naar Instagram Stories en maak een foto als ondergrond, bijvoorbeeld van een tafel.
 • Ga naar de zoekfunctie voor GIFs en zoek op CampinaNL.
 • Kies uit alle opties jouw favoriete basiszuivel (yoghurt of kwark) en voeg daar maximaal 3 toppings (o.a. fruit en noten) aan toen door ze op de yoghurt of kwark te slepen.
 • Verzend jouw story naar het Campina Instagram account via de button ‘verzenden naar’, zoek het account: Campina_NL, druk op ‘verzenden’ en daarna op ‘klaar’.
 • Campina laat via een reactie (privé-bericht) op jouw ingestuurde story na 16.00 uur op dezelfde dag jou weten of je een thuisbezorgd ontbijtje gewonnen hebt.
 • De winnaars worden om hun adresgegevens gevraagd en krijgen vervolgens, wanneer de bezorgroute is bepaald (einde dag), te horen in welk tijdsslot de bezorger de volgende dag langs komt; dit is een tijdsslot van 1 uur (bijvoorbeeld tussen 7.00-8.00 uur). De leveringen zullen gepland worden van 6.30 uur tot 9.00 uur.
 • Mocht het zijn dat de consument niet thuis is tijdens de aangegeven bezorgingstijden, dan zal in overleg met Campina (wederom via Instagram DM) gekeken worden naar een alternatief de dag(en) erna
 1. Uit alle inzendingen selecteert Campina elke dag vanaf 16:00 uur 25 winnaars.
 2. Ontbijtjes worden enkel bezorgd binnen de betreffende actiegebieden: 
  - Amsterdam: binnen de ring
  - Utrecht: binnen een straal van 5km vanaf het centrum
  - Rotterdam: binnen een straal van 5km vanaf het centrum
 3. Deelnemers mogen hun ontbijtje ook voor iemand anders uit het huishouden bestellen. Zo zorgen we dat niet alleen zij, maar ook een familielid/vriend(in) zijn/haar dag goed start met een lekker ontbijtje. Hier geldt maximaal 1 combinatie en maximaal 2 ontbijtjes per levering.
 4. Aan winnaars zal worden gevraagd om het geleverde ontbijtje ook te plaatsen op hun Instagram.
 5. Deelnemers zullen om toestemming worden gevraagd om hun content te reposten op kanalen van Campina.


Artikel 3 Prijzen/actieproducten

 1. In de campagneperiode zijn de volgende prijzen te winnen:
 • Hoofdprijs (25x per dag): Jouw eigen samengestelde Campina ontbijt de volgende ochtend gratis thuisbezorgd.
 • Geen gratis ontbijt thuisbezorgd, maar wel je ontbijtje ingestuurd? Dan maak je kans op 1 van de 500 Campina & Quaker on-the-go ontbijtbekers die naar jouw adres wordt opgestuurd. Hierbij geldt OP = OP.
 1. Een deelnemer kan onbeperkt deelnemen aan de Actie. Per deelnemer bezorgt FrieslandCampina voor maximaal 4 personen ontbijt gratis thuis. De actie is alleen geldig in Amsterdam (16 september t/m 20 september), Rotterdam (30 september t/m 4 oktober) en in Utrecht (7 oktober t/m 11 oktober)
 2. FrieslandCampina zal per dag de eerste 25 inzendingen die voldoen aan de voorwaarden benoemen tot prijswinnaars.
 3. FrieslandCampina zal de prijswinnaar dezelfde dag informeren via een Instagram-DM-reactie. Vervolgens zal de correspondentie via Instagram-privéberichten verlopen (o.a. delen adresgegevens t.b.v. bezorging prijzen).
 4. Alle prijzen zijn persoonsgebonden. FrieslandCampina zal geen verzoeken van prijswinnaars honoreren om hun prijzen en/of actieproducten te ruilen, over te dragen aan derden, of in te wisselen voor geld of voor andere prijzen/artikelen met een gelijke/vergelijkbare waarde. Bij weigering van een prijs door een deelnemer, of in geval van een andere reden van niet uitreiking van een prijs die is toe te rekenen aan de prijswinnaar vervalt deze aan FrieslandCampina.
 5. FrieslandCampina zal niet corresponderen over de prijzen, de uitkering daarvan, en de uitslag van de Actie.

 
Artikel 4 Deelname

 1. Deelname aan deze Actie staat open voor een ieder die gedurende het spel in een van de deelnemende steden woont.
 2. Deelnemers jonger dan 18 jaar verklaren door hun deelname schriftelijke toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor hun deelname aan de Actie. Deelnemers zullen deze toestemming op het eerste verzoek van FrieslandCampina schriftelijk tonen.
 3. Er zijn geen communicatiekosten verbonden aan deze Actie.
 4. Winnaars zullen hun medewerking verlenen aan redelijke verzoeken van FrieslandCampina tot deelname aan promotionele activiteiten met betrekking tot de Actie, waaronder begrepen publicitaire activiteiten met betrekking tot de prijsuitreiking, via alle media zoals de radio, televisie en internet.
 5. FrieslandCampina mag elke deelnemer diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten indien de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze Actievoorwaarden (of hiervan bij FrieslandCampina het vermoeden bestaat), of onvolledige, onjuiste, of misleidende gegevens verstrekt, of informatie inzendt die in strijd is met de wet, of anderszins onrechtmatig handelt jegens FrieslandCampina of derden.


Artikel 5 Gebruik gegevens

 1. Deelnemers dienen als voorwaarde voor hun deelname juiste en volledige naam-, adres-, telefoon-, en email gegevens te verstrekken. Incorrecte of onvolledige inzendingen worden niet in behandeling genomen.
 2. FrieslandCampina zal alle persoonsgegevens die zij verkrijgt in het kader van deze Actie vertrouwelijk en conform de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene verordening gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679) behandelen. Meer informatie over de wijze waarop FrieslandCampina de persoonsgegevens verwerkt, is terug te vinden in de FrieslandCampina Privacy Statement (welke op verzoek van de deelnemer wordt verstrekt en/of is gepubliceerd op de Actie website).
 3. Door deelname aan de Actie geeft de deelnemer FrieslandCampina toestemming zijn persoonsgegevens te gebruiken voor communicatie in het kader van de Actie, zoals (maar niet beperkt tot) het informeren van prijswinnaars.


Artikel 6 Aansprakelijkheid

 1. FrieslandCampina, de door haar ingeschakelde hulppersonen, en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met de Actie en/of de door FrieslandCampina ter beschikking gestelde actieproducten/prijzen.
 2. Ondanks de grootst mogelijke zorg die FrieslandCampina aan het beheer van haar website(s) en de organisatie van de Actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, spel-, zetfouten of andere vergelijkbare fouten in door FrieslandCampina openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen FrieslandCampina niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor FrieslandCampina in het leven roepen.


Artikel 7 Slotbepalingen

Campina is een geregistreerde merk van FrieslandCampina. De deelnemer zal deze Actievoorwaarden of delen daarvan niet verveelvoudigen dan wel publiceren zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van FrieslandCampina.


Artikel 8 Diversen

 1. Op deze voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.
 2. FrieslandCampina zal met betrekking tot onderhavige Actie in overeenstemming handelen met de “Gedragscode promotionele kansspelen”, die in werking is getreden op 1 januari 2014.
 3. FrieslandCampina zal eventueel verschuldigde kansspelbelasting afdragen.